Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Zdravotnický asistent (dálkové studium)

Studiem oboru Zdravotnický asistent je žák připravován na činnosti směřující k podpoře zdraví obyvatel, prevenci onemocnění a poskytování kvalitní ošetřovatelské péče klientům ve všech typech zdravotnických zařízeních.

Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatňování se na trhu práce i pro další vzdělávání.
Absolventi oboru Zdravotnický asistent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v ordinacích praktických a odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči i v zařízeních sociální péče. Žáci jsou připravováni na možnost dalšího studia na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Toto jsou informace o 5letém dálkovém studiu. Informace o 2letém dálkovém studiu jsou zde.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.5.
Počet konzultací  28 28 28 28 26
A. Povinné      
Český jazyk a literatura CJL 14 28 28 28 26
Cizí jazyk ANJ/NEJ 28 28 28 28 -
Občanská nauka OBN - - 14 14 -
Dějepis DEJ - 28 - - -
Matematika MAT 14 14 14 14 -
Chemie CHE 28 - - - -
Fyzika FYZ 28 - - - -
Biologie BIO 28 - - - -
Informační a komunikační technologie IKT - - 28 - -
Ekonomika EK - - - - 13
Výchova ke zdraví VYZ - - 14 - -
První pomoc PP - 14 - - -
Psychologie a komunikace PSK - 14 14 14 13
Klinické obory KLO - 14 - 28 -
Somatologie SOM 56 - - - -
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena MEH - 14 - - -
Ošetřovatelství OSE 28 70 28 28 39
Ošetřování nemocných OSN - - 56 70 78
B. Povinně volitelné      
Cizí jazyk - konverzace AJK/NJK - - - - 52
Matematický seminář MAS - - - -
 Počet hodin celkem      
  224 224 224 224 221

Organizace výuky

Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8,00 do 15,30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým studentům bude zaslána pozvánka).

Profil absolventa

Uplatnění absolventa
Absolvent má uplatnění především ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v oblasti domácí ošetřovatelské péče. Jako zdravotnický pracovník má uplatnění také v zařízeních sociální péče a sociálních služeb (tj. především v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče). Absolvent je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka v rozsahu své odborné způsobilosti, kterou stanovuje zákon č. 96/2004 Sb. „O nelékařských zdravotnických povoláních“.
Absolvent je schopen poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky a ve spolupráci s lékařem se podílet na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči, a to u dětí, dospělých a seniorů. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen odborné kompetence potřebné k výkonu povolání, ale také všeobecné kompetence k tomu, aby se mohl úspěšně ucházet o další vzdělávání na vysokých školách nebo vyšších odborných školách především se zdravotnickým a sociálním zaměřením.

Kompetence absolventa
Absolvent je vzdělán, aby byl připraven:

 • poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu a dle stanoveného ošetřovatelského plánu
 • získávat, shromažďovat a hodnotit informace potřebné pro sestavení ošetřovatelských diagnóz
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací
 • sledovat subjektivní a objektivní příznaky a fyziologické funkce (měření TT, TK, P, D, kromě CVT)
 • zajišťovat správnou výživu a dostatečnou hydrataci
 • provádět úpravy lůžka, sledovat čistotu a úpravu prostředí
 • poskytovat hygienickou péči nebo pomoc při zajištění hygienické péče
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem)
 • zajistit prevenci a ošetřování dekubitů, prevenci imobilizačního syndromu
 • pečovat o pomůcky a přístroje, zajistit dezinfekci a sterilizaci pomůcek a přístrojů
 • připravovat a podávat léky prostřednictvím zažívacího traktu, kůží, dýchacími cestami, prostřednictvím injekcí do svalu, pod kůži nebo do kůže (s výjimkou novorozenců a dětí do 3 let)
 • podílet se na přípravě a asistenci podávání léčebných přípravků nitrožilně a do epidurálních katétrů
 • odebírat a manipulovat s biologickým materiálem, provádět screeningové vyšetření, glykémie, orientační vyšetření moče, stolice
 • zavádět a udržovat kyslíkovou terapii
 • zajišťovat aplikaci tepla a chladu
 • pečovat o akutní a chronické rány
 • pečovat o vyprazdňování nemocných, aplikovat klyzma
 • připravovat klienty k diagnostickým a terapeutickým výkonům, asistovat u těchto výkonů a poskytovat ošetřovatelskou péči před a po těchto výkonech
 • ošetřovat klienty s katétry
 • obsluhovat jednoduché lékařské přístroje, dodržovat bezpečné pracovní postupy při práci s přístroji
 • zajišťovat činnosti spojené s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím klienta
 • poskytovat předlékařskou první pomoc v rozsahu své odborné způsobilosti, spolupracovat při lékařské první pomoci

Absolvent je veden k tomu, aby:

 • si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí a závislostí
 • se v odborné komunikaci vyjadřoval přesně, terminologicky správně, aby rozuměl latinské terminologii
 • měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva
 • uplatňoval při poskytování ošetřovatelské péče holistické pojetí člověka
 • dodržoval standardy ošetřovatelských postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • uměl pomáhat klientům překonávat problémy spojené s nemocí nebo hospitalizací a vést je k dodržování léčebného režimu
 • dovedl vhodným způsobem komunikovat s klienty, s ohledem na věk, typ osobnosti a zdravotní stav
 • při ošetřování klienta jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacienta
 • při poskytování ošetřovatelské péče klientů z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností
 • dodržoval etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací
 • si uměl zorganizovat práci, pracovat individuálně i v týmu
 • pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce
 • dodržoval základní pracovněprávní předpisy a požadavky
 • si osvojil dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení
 • sledoval odborné informace a uměl s nimi efektivně pracovat
 • byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře

Způsob přihlášení

Podmínkou pro přijetí je ukončená školní docházka a zaslání vyplněné přihlášky ke studiu (formulář SEVT). Přílohou přihlášky musí být příloha "Lékařské potvrzení pro vzdělání v oboru zdravotnický asistent (formulář najdete v záložce Přijímací řízení - Formuláře). A dále ověřená kopie vysvědčení, dokládající nejvyšší dosažené vzdělání (poslední ročník ZŠ nebo SŠ či odborného učiliště).

Způsob ukončení vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a je organizováno v souladu s momentálně platným prováděcím předpisem. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

O úroveň výš na stránku "Žáci a uchazeči"

Kontakt

Střední zdravotnická škola, Děčín
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
IČO: 006 737 81
IZO: 110 009 614
REDIZO: 600 019 683
Datová schránka: vi9u6vy
Tel.: 412 709 351
E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace - idatabaze.cz Zdravotnické školy - idatabaze.cz

Zřizovatel

Ústecký kraj

Partner

Krajská zdravotní, a.s.
Facebook YouTube