Tento web využívá soubory cookies. Pro úplnou funkčnost stránek musíte s využitím cookies souhlasit. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím

Sociální činnost (denní studium)

Obor Sociální činnost nahrazuje dřívější obor s názvem Sociální péče-pečovatelská činnost. Studiem oboru je žák připravován zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Podle odborného zaměření mají žáci prohloubenou přípravu pro vybrané specifické skupiny činností. Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro kvalitní uplatnění se na trhu práce i pro další vzdělávání.
Absolventi studijního oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče. Dále mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních. 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů  Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.celkem
A. Povinné      
Český jazyk a literatura CJL 3 4 3 3 13
Cizí jazyk ANJ/NEJ 3 4 3 3 13
Občanská nauka OBN - 1 2 - 3
Dějepis DEJ 2 2 - - 4
Matematika MAT 2 2 2 - 6
Chemie CHE 2 - - - 2
Fyzika FYZ 3 - - - 3
Ekologie EKL 1 - - - 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Hudební výchova HUV 2 - - - 2
Výtvarná výchova VYV 2 - - - 2
Psychologie PSG 2 2 2 2 8
Osobnostní výchova OSV - 2 - - 2
Zdravotní nauka ZDN 3 3 - - 6
Právo PRA - - 2 2 4
Sociální politika SOP - 2 2 - 4
Sociální péče SPČ 2 2 2 2 8
Ekonomika EK - - - 2 2
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 - - 4
Sociální pedagogika SPP - 2 2 2 6
Pečovatelství PEČ - - 6/2 2 6
Volnočasové aktivity VČA - - 2 2 4
Řízení kvality služeb ŘKS - - - 2 2
Péče o klienty PEK - - 0/4 6 8
První pomoc PP - 1 - - 1
B. Povinně volitelné    
Cizí jazyk - konverzace AJK/NJK - - - 2 8
Matematický seminář MAS - 2 2
Cizí jazyk 2 AJ2/NJ2 2 -
Matematika v informatice MVI - - -
 Počet hodin celkem      
  33 33 32 32 130

 

O úroveň výš na stránku "Žáci a uchazeči"

Kontakt

Střední zdravotnická škola, Děčín
Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
IČO: 006 737 81
IZO: 110 009 614
REDIZO: 600 019 683
Datová schránka: vi9u6vy
Tel.: 412 709 351
E-mail: szsdecin@szsdecin.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace - idatabaze.cz Zdravotnické školy - idatabaze.cz

Zřizovatel

Ústecký kraj

Partner

Krajská zdravotní, a.s.
Facebook YouTube